Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

Obchodné podmienky
internetového obchodu - TREA - SHOP

Predávajúci: spoločnosť Test Centrum s.r.o. so sídlom Kadnárova 15, 831 52 Bratislava , Obch. reg. OS BA I. oddiel: Sro, vložka č. 147148/B, IČO: 532 30 353, DIČ: 2121314547, IČ DPH: SK2121314547, prevádzkovateľ internetového obchodu TREA - SHOP, www.trea.sk

Spôsob objednávania
Objednávať si môžete on-line priamo v slovenskom a českom jazyku

na našich stránkach www.trea.sk Pokiaľ vám z akéhokoľvek dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a mobilné telefónne číslo. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávkovom formulári, resp. ich uvedenie v objednávke formou emailu. Objednávka je zároveň návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy, ku ktorej uzavretiu dochádza momentom, keď objednávateľ, resp. kupujúci obdrží od predávajúceho potvrdenie objednávky tovaru po jeho výbere z internetovej ponuky. Predávajúci je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak predávajúci a kupujúci majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.

Povinnosti predávajúceho
Ako predávajúci sa  zaväzujeme kupujúcemu dodať:
Druh a množstvo tovaru podľa objednávky za kúpnu cenu a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR a ČR.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Povinnosti kupujúceho
Kupujúci sa zaväzuje predávajúcemu:
Objednaný tovar prevziať a pri preberaní zásielky, skontrolovať neporušenosť prepravných obalov a obalov tovaru. V prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť doručovateľovi a reklamovať poškodenie tovaru u doručovateľa. Vlastnícke právo k objednanému tovaru prechádza na kupujúceho riadnym prevzatím veci kupujúcim na mieste dodania ním určenom za predpokladu riadneho zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim. Ak kupujúci svojím zavinením poškodí alebo zničí vybraný tovar pred prevodom vlastníckeho práva, zodpovedá za škodu podľa všeobecných ustanovení o zodpovednosti za škodu. V prípade, že si kupujúci objednaný tovar riadne neprevezme, zodpovedá predávajúcemu za vzniknutú škodu vrátane nákladov na doručenie. V prípade opätovného doručenia tovaru, je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady s tým spojené. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Kúpna cena tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode www.trea.sk sú uvedené v eurách a vrátane DPH a predávajúci je viazaný ponukou vrátane ceny od objednania tovaru po jeho riadne doručenie kupujúcemu za predpokladu riadneho zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim.

Dodacia lehota
Objednávky vybavujeme priebežne s tým, že každú objednávku vybavujeme jednorazovo, to znamená, že ak niektorý z objednaných tovarov nemáme k dispozícii, posielame len zvyšný objednaný tovar (na čo vás vopred upozorníme zaslaním potvrdzujúceho e-mailu, preto je dôležité v objednávkovom formulári vypísať vždy e-mailovú adresu, aj mobilné telefónne číslo), chýbajúci tovar už dodatočne nezasielame.

Dôležité upozornenie
Objednávka pri ktorej nebude uvedené platné mobilné telefónne číslo a platná emailová adresa nebude kupujúcemu potvrdená. Preto Vás žiadame vyplniť dané údaje pravdivo, aby sme Vás mohli informovať čo najpresnejšie o stave vašej objednávky!

Termín dodania
Dodacia lehota v rámci Slovenskej a Českej republiky je spravidla do 14 pracovných dní po prijatí objednávky, pričom niektoré tovary nachádzajúce sa na našom sklade sa dodávajú obvykle v kratšej lehote, v takýchto prípadoch budete vopred informovaný. Dodávka tovaru prebieha len v pracovných dňoch. Ak Vám tovar nebude doručený  v uvedenej 14 - dňovej lehote, informujte sa o stave vašej objednávky emailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.,. V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, oznámime vám predpokladaný termín dodania tovaru. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predávajúcim predĺžená, najmä ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (meškanie zásielky, strata zásielky ap.).

Ak predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 15 dní mu vrátiť kúpnu cenu zaplatenú za tovar, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázané náklady, ktoré kupujúci vynaložil na objednanie tovaru. Predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene; náklady spojené s vrátením tovaru pri odstúpení kupujúceho od zmluvy znáša predávajúci. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

Spôsob dodania objednaného tovaru
Objednaný tovar zasielame v rámci Slovenska na dobierku poštou, alebo kuriérom Slovenskej pošty. Ako doklad o zaplatení slúži faktúra, resp. príjmový pokladničný doklad, ktorý Vám vystaví kuriér. Súčasťou zásielky je aj samotná faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Poštovné
TREA - SHOP zasiela tovar na Slovensko na dobierku prostredníctvom pošty, alebo kuriéra. Preto Vás žiadame aby ste pri registrácií zadávali platný mobilný telefón inak Vám objednávka nebude odoslaná.

Cena dobierky na Slovensko a do Českej republiky
Dodacia lehota v rámci Slovenska a Českej republiky je pri vybraných produktoch 48 Hod. Pokiaľ tovar skladom nemáme dodacia lehota je 4-12 dni.
K cene tovaru bude pripočítaná cena poštovného a balného.


Cenové hladiny poštovného v závislosti na váhe objednaného tovaru:

váha zásielky cena poštovného a balného
do 1kg 4,80 €
od 1,1kg do 2kg 5,80 €
od 2,1kg do 5kg 6,80 €
od 5,1kg do 10kg 7,80 €
od 10,1kg do 20kg (kuriér SP) 13,80 €
od 20,1kg do 30kg (kuriér SP) 16,80 €
od 30,1kg do 40kg (kuriér SP) 21,80 €
od 40,1kg do 50kg (kuriér SP) 25,80 €


Zrušenie objednávky
Vzhľadom k tomu, že kupujúci nemá možnosť si ponúkaný tovar vopred prehliadnuť, môže zrušiť svoju objednávku bez uvedenia dôvodu do 24 hodín na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. obratom vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
 

Právo kupujúceho odstúpiť od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uplatňuje písomne na adresu predajcu, a to takým spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od kúpnej zmluvy. Kupujúci v lehote siedmich pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vráti tovar predávajúcemu bez ohľadu na to, či tovar bol použitý alebo má chyby, ktoré kupujúci nespôsobil; primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Ak tovar plne zodpovedal deklarovaným kvalitatívnym požiadavkám a nebol poškodený, kupujúci vráti tovar na svoje náklady.

Reklamácie
Pred prevzatím a zaplatením zásielky od kuriéra je potrebné si skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade akéhokoľvek poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, je potrebné informovať predávajúceho e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., V takomto prípade vám pošleme zásielku novú. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim  Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho na adrese jeho sídla.

Reklamácia sa vzťahuje na:
preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom.

Reklamácia sa nevzťahuje na:
chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Postup pri reklamácii
Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, resp. nesprávne vyhotovenú faktúru, resp. inú závadu, ihneď nám oznámte zistené skutočnosti prostredníctvom e-mailu na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade, ak zistíte výrobné chyby, je potrebné najprv tovar na vlastné náklady zaslať na našu adresu spolu s uvedením dôvodu reklamácie. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu a krátky reklamačný list, v ktorom v krátkosti vysvetlíte o čo žiadate resp. čo reklamujete z akého dôvodu. Pri spätnom zasielaní zabaľte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Ak kupujúci uplatní reklamáciu, predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho vyššie uvedených právach zo zodpovednosti za vady a na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré z týchto práv kupujúci uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. V prípade reklamácii tovaru - vrátenie tovaru a jeho následnou výmenou za iný tovar, kupujúci súhlasí zo započítaním vystaveného dobropisu za vrátený tovar s faktúrou na následne zaslaný iný tovar. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané.


Test Centrum s.r.o.
Sídlo: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava
Prevádzka: NZZ TREA, Kadnárova 15, 831 52 Bratislava
tel./fax: +421 903 575 990
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
http://www.trea.sk

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.