Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky www.trea.sk je pre nás mimoriadne dôležitá. Preto si Vás dovoľujeme v tomto článku dôkladne informovať o spracúvaní  Vašich osobných údajov. Zodpovedná za ochranu osobných údajov tejto webovej stránky je spoločnosť TREA plus s.r.o. so sídlom Kadnárova 15, 831 52 Bratislava, IČO: 524 11 028 (ďalej len “prevádzkovateľ„), ktorá  pri používaní a spracúvaní osobných údajov prísne dodržiava príslušné predpisy o ochrane osobných údajov. Právo na používanie osobných údajov ako anonymných dát prislúcha s výhradou nižšie opísaných práv dotknutých osôb v zákonnom prípustnom rozsahu.

 

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov platí iba pre www.trea.sk;  (ďalej ako „naša webová stránka“)  a s ňou súvisiace podstránky, avšak nie pre webové stránky, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami. Skontrolujte, prosím, vyhlásenia o ochrane osobných údajov webových stránok, ktoré sú kontrolované a prevádzkované tretími stranami, pretože tieto webové stránky nepodliehajú našej kontrole a prevádzkovateľ  nie je zodpovedný za ich obsah a opatrenia na ochranu osobných údajov.

 

 1. Bezpečnosť údajov

 

1.1. prevádzkovateľ  prijal na ochranu Vašich osobných údajov primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje okrem iného pred stratou, manipuláciou alebo neoprávneným prístupom. Prijaté opatrenia podliehajú pravidelnej kontrole a priebežne sú prispôsobované podľa najnovších poznatkov stavu techniky. Pokiaľ by došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, budeme Vás bez zbytočného odkladu v priebehu 72 hodín informovať, ak by takéto porušenie ochrany Vašich  osobných údajov mohlo viesť k vysokému riziku pre Vaše práva.

 

1.2. Ak ste dostali prístupové údaje na prístup k našim on-line nástrojom na našej webovej stránke a jej používaniu, ste zodpovedný ako používateľ za bezpečné uschovanie svojho mena a hesla a za ich uchovanie v tajnosti.

 

 1. Používanie webovej stránky maloletými osobami

 

2.1. Upozorňujeme na to, že všetky on-line nástroje na našej webovej  stránke, ktoré spracúvajú osobné údaje, môžu používať výhradne osoby, ktoré dovŕšili 16. rok veku. Použitie on-line nástrojov a z toho vyplývajúce spracúvanie dát používateľmi pod touto vekovou hranicou bez súhlasu rodičov/zákonných zástupcov je zakázané. Pokiaľ by napriek tomu došlo k spracúvaniu takýchto osobných údajov, zastavíme spracúvanie týchto údajov, hneď ako sa o tom dozvieme.

 

 1. Zber a spracúvanie osobných údajov

 

3.1. Vami poskytnuté osobné údaje

 

Osobné údaje spracúvame podľa aktuálne platných zákonných ustanovení o ochrane osobných údajov. Keď s nami korešpondujete alebo vyplníte formulár s osobnými údajmi na našej webovej stránke, vezmite na vedomie, že osobné údaje, ktoré ste uviedli v príslušnom formulári, sú spracúvané iba na konkrétny účel podľa podmienok tam uvedených. Vo Vašom záujme je nevyhnutné aby ste poskytovali iba správne a aktuálne osobné údaje.

 

 

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov

 

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám Vaše osobné údaje za niektorým účelom podľa ponúk daných našou webovou stránkou, z hľadiska zákonnosti ich spracúvania môže ísť o ich poskytnutie:

 

4.1]  S Vašim súhlasom 

 

Plnenie iných služieb občanovi

 1. a) Účel : Zabezpečenie občanom objednaných služieb
 2. b) Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. c) Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, , adresa trvalého pobytu, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt, číslo cestovného dokladu
 4. d) Doba uloženia : 10 rokov

 

Marketing

 1. a) Účel : Zasielanie marketingových informácií s za účelom poskytnutia reklamných materiálov a iných ponúk, týkajúcich sa služieb, či kampaní prevádzkovateľa zmysle § 62 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácii
 2. b) Zdôvodnenie : § 13 ods. 1 pism. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. c) Rozsah osobných údajov : titul, meno, priezvisko, prípadne korešpondenčná adresa, telefonický a emailový kontakt,
 4. d) Doba uloženia : Po dobu zasielania informácií pokiaľ neprišlo k odvolaniu súhlasu

 

4.2. Vždy však pri danom formulári, do ktorého vkladáte Vaše osobné údaje je uvedený minimálne  účel spracúvania,  vašich osobných údajov.

 

 1. Práva dotknutých osôb

 

Pokiaľ ide o spracúvanie údajov, môžete uplatniť nasledujúce práva, ktoré Vám prislúchajú:

 

5.1. Právo na informácie

 

Môžete požadovať potvrdenie o tom, či a v akej miere sa spracúvajú Vaše osobné informácie.

 

5.2. Právo na opravu

 

Ak o Vás spracúvame neúplné alebo nesprávne osobné údaje, môžete kedykoľvek požadovať ich opravu, príp. ich doplnenie.

 

5.3. Právo na vymazanie

 

Môžete požadovať vymazanie svojich osobných údajov, pokiaľ zanikol dôvod, pre ktorý boli zberané, ide o neoprávnené spracúvanie, spracúvanie zasahuje neúmerne do Vašich oprávnených chránených záujmov alebo sa spracúvanie údajov opiera o Váš súhlas a Vy ste ho odvolali. Pritom si treba uvedomiť, že môžu existovať iné dôvody, ktoré môžu okamžitému vymazaniu Vašich údajov odporovať, napr. zákonom upravené lehoty uloženia, prebiehajúce konania, uplatnenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov atď.

 

5.4 Právo na obmedzenie spracúvania

 

Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich údajov, keď

 1. a) popierate správnosť týchto údajov, a to po dobu, ktorá nám umožní správnosť údajov preveriť,
 2. b) spracúvanie Vašich údajov je neoprávnené, zmazanie však odmietnete a namiesto toho požadujete obmedzenie používania údajov,
 3. c) už údaje na plánovaný účel nepotrebujeme, avšak Vy potrebujete tieto údaje ešte na uplatnenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov, alebo
 4. d) ste podali námietku voči spracúvaniu údajov.

 

5.5. Právo na prenositeľnosť údajov

 

Môžete od nás požadovať, aby sme Vám Vaše údaje, ktoré ste nám poskytli, dali k dispozícii v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte, pokiaľ údaje spracúvame na základe Vášho udeleného súhlasu alebo za účelom splnenia zmluvy medzi nami a spracúvanie sa uskutočňuje s pomocou automatizovaných postupov.

 

5.6. Právo na námietku

 

Ak spracúvame Vaše údaje za účelom vykonania úloh, ktoré sú vo verejnom záujme, za účelom výkonu verejnej moci alebo ak sa pri spracúvaní odvolávame na nutnosť ochrany našich oprávnených záujmov, môžete podať námietku proti spracúvaniu údajov, pokiaľ existuje rozhodujúci záujem na ochranu Vašich údajov. Zasielanie reklamy môžete odvolať kedykoľvek bez uvedenia dôvodov.

 

5.7. Právo na sťažnosť

 

Pokiaľ ste toho názoru, že sme pri spracúvaní Vašich údajov porušili slovenský alebo európsky zákon o ochrane osobných údajov a tým porušili Vaše práva, žiadame Vás týmto, aby ste nás kontaktovali, aby sme mohli objasniť prípadné otázky. Samozrejme máte tiež právo sťažovať sa na slovenskom úrade pre ochranu osobných údajov, príp. u európskeho orgánu dohľadu.

 

Tieto práva môžete uplatniť priamo u prevádzkovateľa oznámením na e-mailovej adrese info(zavinac)trea.sk

 

 1. Získavanie a spracúvanie anonymných údajov

 

Na tejto webovej stránke sú použité softvéry pre analýzu používania stránok. Vyhodnotením týchto údajov získavame dôležité poznatky o preferenciách užívateľov. Tieto poznatky pomáhajú zlepšovať kvalitu ponuky. Pri každej návšteve stránky sa konkrétne neobmedzene zaznamenávajú tieto údaje:

 1. a) Anonymný tvar IP adresy, ktorý zaslal požiadavku
 2. b) Dátum a čas zaslania požiadavky
 3. c) Názov prezeranej stránky resp. súboru
 4. d) Linku, z ktorej stránky ste sa na túto stránku dostali
 5. e) Prehliadač a verzia prehliadača, ktorý užívateľ používa
 6. f) Operačný systém, ktorý užívateľ používa.

 

Tieto údaje sa vyhodnocujú pre štatistické účely. Pritom sú to výlučne informácie, ktoré nepripúšťajú spojenie s vašou osobou. Ako užívateľ zostávate anonymný.

 

6.1. Používanie cookies

 

V súvislosti s týmto sa používajú aj takzvané cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý ukladá internetové nastavenia. Takmer každá webová stránka používa túto technológiu. Váš webový prehliadač ho stiahne pri prvej návšteve webovej stránky. Pri ďalšom vyvolaní tejto webovej stránky rovnakým koncovým zariadením sa súbor Cookie a v ňom uložené informácie buď odošle späť na webovú stránku, ktorá ho vytvorila (First Party Cookie), alebo odošle na inú webovú stránku, ku ktorej patrí (Third Party Cookie). Webová stránka tak rozpozná, že už bola týmto prehliadačom raz vyvolaná, a v mnohých prípadoch obmení zobrazený obsah.

 

Na používanie cookies ste nám udelili Váš predchádzajúci súhlas. Za súhlas sa považuje aj aktivácia cookies prostredníctvom nastavenia Vášho webového prehliadača. Cookies na tejto stránke môžete kedykoľvek deaktivovať. Prosím zoberte na vedomie, že deaktivovaním cookies môže byť funkčnosť stránky obmedzená.

 Prosím zoberte na vedomie, že kvôli funkčnosti webovej stránky sa európske smernice netýkajú nevyhnutných cookies a nedajú sa deaktivovať. Aby ste tieto cookies deaktivovali, vytvorí sa vo vašom prehliadači „Opt-Out“ cookie, aby sa váš nesúhlas dal priradiť. V prípade, že použijete iný prehliadač respektíve iný počítač alebo cookies vymažete, musíte cookies opäť deaktivovať.

 

 1. Kontaktné údaje

 

Zodpovednosť:

TREA plus s.r.o. so sídlom: Kadnárova 15, 831 52 Bratislava.

info(zavinac)trea.sk

TREA plus s.r.o.

Psychologické centrum
Fyziatrické centrum
Chránená dieľňa
Náhradné plnenie
Detská poradňa SCŠPP
Psychológ na dosah
Školiace centrum
Vitamíny, kozmetika, knihy

IČO: 524 11 028
DIČ: 2121027535

Kontaktujte nás

Opýtajte sa nás

Pole je povinné.
Pole je povinné.
Pole je povinné.
Používame Cookies
Súbory cookies používame, aby sme zabezpečili čo najlepšie prezeranie našich webových stránok. Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na tlačidlo viac informácií.